Skip to content

高阶函数

什么是高阶函数?

有两种情况都可以被定义为高阶函数,第一种是把函数作为参数传递给另外一个函数,第二种是把函数作为另一个函数的返回结果。就像我们平时调用函数,一般都是传递值类型或者对象和数组等参数,或者是函数返回结果是值类型或者是对象和数组,高阶函数就是把上面提到的值类型、对象、数组改为函数。

优点

函数作为参数,可以使我们这个函数变得更灵活

使用高阶函数的意义

 • 抽象(封装)可以帮我们屏蔽细节,只需要关注与我们要实现的目标
 • 高阶函数是用来抽象通用的问题
 • 可以简化我们的代码

ES5、ES6 中常用的高阶函数

 • forEach
 • map
 • filter
 • every
 • some
 • find
 • findIndex
 • reduce
 • sort

基础案例

面向对象方式

javascript
const array = [1, 2, 3, 4]

for (let i = 0; i < array.length; i++) {
  console.log(array[i])
}
const array = [1, 2, 3, 4]

for (let i = 0; i < array.length; i++) {
  console.log(array[i])
}

高阶函数方式

javascript
// 抽象循环功能
function forEach(array, fn) {
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    fn(array[i])
  }
}

// 定义数据
const arr = [1, 3, 4, 7, 8]

// 调用函数,传入函数作为参数
forEach(arr, (item) => {
  console.log(item)
})
// 抽象循环功能
function forEach(array, fn) {
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    fn(array[i])
  }
}

// 定义数据
const arr = [1, 3, 4, 7, 8]

// 调用函数,传入函数作为参数
forEach(arr, (item) => {
  console.log(item)
})