Skip to content

纯函数

什么是纯函数?

相同的输入永远会得到相同的输出,而且没有任何可观察的副作用。纯函数就类似数学中的函数(用来描述输入和输出之间的关系)y=fn(x)

纯函数库

我们平时用的 lodash 其实就是纯函数库。

纯函数的优点

 1. 可缓存(直接提升性能)

也就是我们平常说的函数缓存,因为纯函数对相同的输入始终有相同的结果,所以可以把纯函数的结果缓存起来,就没必要每次调用该函数都要重新执行一遍函数体的代码

 1. 可测试

纯函数让测试更方便,不受副作用的影响

 1. 并行处理

在多线程环境下并行操作共享的内存数据很可能会出现意外情况(纯函数内的数据都是独立的),纯函数不需要访问共享的内存数据,所以在并行环境下可以任意运行纯函数

基础案例

纯函数

相同的输入始终得到相同的输出

javascript
const array = [1, 2, 3, 4, 5]

console.log(array.slice(0, 3))
console.log(array.slice(0, 3))
console.log(array.slice(0, 3))

// [ 1, 2, 3 ]
// [ 1, 2, 3 ]
// [ 1, 2, 3 ]
const array = [1, 2, 3, 4, 5]

console.log(array.slice(0, 3))
console.log(array.slice(0, 3))
console.log(array.slice(0, 3))

// [ 1, 2, 3 ]
// [ 1, 2, 3 ]
// [ 1, 2, 3 ]

不纯的函数

相同的输入得到的输出却不相同

javascript
const array = [1, 2, 3, 4, 5]

console.log(array.splice(0, 3))
console.log(array.splice(0, 3))
console.log(array.splice(0, 3))

// [ 1, 2, 3 ]
// [ 4, 5 ]
// []
const array = [1, 2, 3, 4, 5]

console.log(array.splice(0, 3))
console.log(array.splice(0, 3))
console.log(array.splice(0, 3))

// [ 1, 2, 3 ]
// [ 4, 5 ]
// []

函数缓存

每次调用函数,并且传入参数相同时,函数体内代码不会被执行,直接返回上一次输出的结果

javascript
const lodash = require('lodash')

function getArea(r) {
  console.log(r)
  return Math.PI * r * r
}

let getAreaWithMemory = lodash.memoize(getArea) // 创建一个缓存函数

console.log(getAreaWithMemory(4))
console.log(getAreaWithMemory(4))
console.log(getAreaWithMemory(4))
console.log(getAreaWithMemory(5))

// 4
// 50.26548245743669
// 50.26548245743669
// 50.26548245743669
// 5
// 78.53981633974483
const lodash = require('lodash')

function getArea(r) {
  console.log(r)
  return Math.PI * r * r
}

let getAreaWithMemory = lodash.memoize(getArea) // 创建一个缓存函数

console.log(getAreaWithMemory(4))
console.log(getAreaWithMemory(4))
console.log(getAreaWithMemory(4))
console.log(getAreaWithMemory(5))

// 4
// 50.26548245743669
// 50.26548245743669
// 50.26548245743669
// 5
// 78.53981633974483