Skip to content

组合式 API 语法糖

选项式 API

Vue2 中,我们基本上都是使用选项式 API 来开发项目的。

vue
<script>
export default {
  data() {
    return {
      // 逻辑1:存储学生数据
      name: 'xiaoming'
      age: 18

      // 逻辑2:存储班级信息
      className: 'class1'
      classPeople: 50
    }
  },
  methods: {
    // 逻辑1:设置学生名称
    setName(name) {
      this.name = name
    },

    // 逻辑1:设置学生年龄
    setAge(age) {
      this.age = age
    },

    // 逻辑2:设置班级名称
    setClassName(className) {
      this.className = className
    },

    // 逻辑2:设置班级人数
    setClassPeople(classPeople) {
      this.classPeople = classPeople
    }
  }
}
</script>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      // 逻辑1:存储学生数据
      name: 'xiaoming'
      age: 18

      // 逻辑2:存储班级信息
      className: 'class1'
      classPeople: 50
    }
  },
  methods: {
    // 逻辑1:设置学生名称
    setName(name) {
      this.name = name
    },

    // 逻辑1:设置学生年龄
    setAge(age) {
      this.age = age
    },

    // 逻辑2:设置班级名称
    setClassName(className) {
      this.className = className
    },

    // 逻辑2:设置班级人数
    setClassPeople(classPeople) {
      this.classPeople = classPeople
    }
  }
}
</script>

在上方组件代码中包含两个逻辑部分,一个是与学生有关的,另一个是与班级有关的,当然在大型的组件中可能会包含更多的逻辑部分。

这样的代码在初期可能会没什么感觉,但是在代码量维护达到一定标准时,例如大于 1000 行代码。就会存在一些问题。

查找代码变得困难

因为在这种情况下,我们需要在一个非常长的代码块中去寻找我们想要的代码然后修改。

例如我要修改逻辑 1 部分的代码,我就要去选项 data methods computed watch onMounted... 中去查找,这些选项中又包含了其他不相关的部分,这样就会导致我们花费大量的时间去寻找我们想要的代码。甚至还有可能找漏。

排序混乱

在实际开发中,我们无法确保团队成员会按照逻辑 1、逻辑 2 整齐的顺序去编写代码。这也会使的我们阅读代码非常困难。

组合式 API

所以在 Vue3 中,官方推出了组合式 API 来解决这些问题。以下代码为组合式 API 的语法糖,比较推荐这种写法,原生写法暂时不介绍。

vue
<script lang="ts" setup>
import { ref } from 'ref'

/**
 * 逻辑1:存储学生数据
 */
const name = ref('xiaoming')
const age = ref(18)

/**
 * 逻辑1:设置学生名称
 */
const setName = (name) => {
  name.value = name
}

/**
 * 逻辑1:设置学生年龄
 */
const setAge = (age) => {
  age.value = age
}

/**
 * 逻辑2:存储班级信息
 */
const className = ref('class1')
const classPeople = ref(50)

/**
 * 逻辑2:设置班级名称
 */
const setClassName = (className) => {
  className.value = className
}

/**
 * 逻辑2:设置班级人数
 */
const setClassPeople = (classPeople) => {
  classPeople.value = classPeople
}
</script>
<script lang="ts" setup>
import { ref } from 'ref'

/**
 * 逻辑1:存储学生数据
 */
const name = ref('xiaoming')
const age = ref(18)

/**
 * 逻辑1:设置学生名称
 */
const setName = (name) => {
  name.value = name
}

/**
 * 逻辑1:设置学生年龄
 */
const setAge = (age) => {
  age.value = age
}

/**
 * 逻辑2:存储班级信息
 */
const className = ref('class1')
const classPeople = ref(50)

/**
 * 逻辑2:设置班级名称
 */
const setClassName = (className) => {
  className.value = className
}

/**
 * 逻辑2:设置班级人数
 */
const setClassPeople = (classPeople) => {
  classPeople.value = classPeople
}
</script>

从上方代码中可能感觉区别不是很大,只是把逻辑相同的部分放到了一起。但是实际上组合式 API 强调的是简洁高效的逻辑复用。也就是说组合式 API 的代码可以单独抽离出来,然后在其他组件中进行复用。这个是选项式 API 做不到的,因为它高强度依赖 this 上下文。

逻辑抽离

组合式 API 还可以将逻辑模块抽离到外部文件中,进行复用。

vue
<script lang="ts" setup>
import { name, age, setName, setAge } from './student'
import { className, classPeople, setClassName, setClassPeople } from './class'

console.log(name.value) // xiaoming
console.log(age.value) // 18
console.log(className.value) // class1
console.log(classPeople.value) // 50
</script>
<script lang="ts" setup>
import { name, age, setName, setAge } from './student'
import { className, classPeople, setClassName, setClassPeople } from './class'

console.log(name.value) // xiaoming
console.log(age.value) // 18
console.log(className.value) // class1
console.log(classPeople.value) // 50
</script>
ts
import { ref } from 'ref'

/**
 * 逻辑1:存储学生数据
 */
export const name = ref('xiaoming')
export const age = ref(18)

/**
 * 逻辑1:设置学生名称
 */
export const setName = (name) => {
  name.value = name
}

/**
 * 逻辑1:设置学生年龄
 */
export const setAge = (age) => {
  age.value = age
}
import { ref } from 'ref'

/**
 * 逻辑1:存储学生数据
 */
export const name = ref('xiaoming')
export const age = ref(18)

/**
 * 逻辑1:设置学生名称
 */
export const setName = (name) => {
  name.value = name
}

/**
 * 逻辑1:设置学生年龄
 */
export const setAge = (age) => {
  age.value = age
}
ts
import { ref } from 'ref'

/**
 * 逻辑2:存储班级信息
 */
export const className = ref('class1')
export const classPeople = ref(50)

/**
 * 逻辑2:设置班级名称
 */
export const setClassName = (className) => {
  className.value = className
}

/**
 * 逻辑2:设置班级人数
 */
export const setClassPeople = (classPeople) => {
  classPeople.value = classPeople
}
import { ref } from 'ref'

/**
 * 逻辑2:存储班级信息
 */
export const className = ref('class1')
export const classPeople = ref(50)

/**
 * 逻辑2:设置班级名称
 */
export const setClassName = (className) => {
  className.value = className
}

/**
 * 逻辑2:设置班级人数
 */
export const setClassPeople = (classPeople) => {
  classPeople.value = classPeople
}

如何选择选项式 API 和组合式 API

如果将相同逻辑部分用同一种颜色表示,那平时开发的组件代码将会是下图的效果。

选项式 API 更像是一个框架,会限制你的代码结构,让项目代码更加规范,同时它也将你锁定在规定的代码组织模式中,没有摆脱的余地,这会导致在更大规模的项目中难以进行重构或提高代码质量。

组合式 API 则是解除了这种限制,可以更加灵活的组织代码,以及逻辑复用,更适合长期项目的维护。

警告

由于组合式 API 相对比较灵活,代码组织需要你自己去规范,所以在团队开发中,如果没有统一的代码规范,那么组合式 API 可能会适得其反,导致代码混乱,不利于维护。